Hva slags staffeli trenger du? / What kind of easel do you need?

For å trives på jobben og lage best mulig kunst er det viktig at du har en god arbeidsplass. Og for mange av oss billedkunstnere vil et godt staffeli være første investering. Men hva slags staffeli bør du kjøpe?

*

In order to be happy at work, and to make the best art possible it’s important that you have a good workspace. And for a lot of us visual artists (especially working in two dimensions) a good easel will be the first investment. But what kind of easel should you buy? (English version below the norwegian)

Først og fremst, hvilke behov har du nå, og hva kan du kanskje trenge i fremtiden?

* Skal du hovedsaklig male hjemme/på atelieret eller ute i felten?
* Kommer du til å jobbe mest med store eller små bilder, eller begge?
* Trenger du å legge bildet flatt mens du jobber?
* Er pris viktig for deg?
* Og hva har du plass til?

Det finnes nemlig et hav av ulike staffelier der ute, og ikke alle kommer til å passe dine arbeidsmetoder like bra. Men uansett hva du skal bruke staffeliet til er det noen punkter du alltid bør vurdere:

* Er staffeliet stødig?
* Vil det vare lenge, og tåler det litt juling?
* Og er det brukervennlig?

Atelierstaffelier

De mest populære atelierstaffeliene er 3-fots og H-fots. Begge kommer med mange variasjoner: på hjul, med og uten festekloss øverst, mekanikker for å legge bildet ned, sveiv og mye mer. Hvis du ikke av spesielle årsaker trenger et veldig avansert staffeli så gå for 3-fots.

3-fots-staffelier

Fordeler:
* Stødig
* Enkelt å bruke
* Solid
* Veier lite
* Tar liten plass når det er slått sammen
* Tar minst mulig plass i hjørnet av rommet
* Minst mulig deler som kan bli ødelagt
* Kan justeres mye opp og ned, og får plass til både store og små bilder (som regel opp til 130-140 cm høye bilder). For størst mulig billedhøyde bør du kjøpe en der midtstanga kan justerest oppover med bildet.
* Koster lite og varer leeeeeeenge

Ulemper:
* Kan ikke justeres til å legge bildet flatt
* Kan ikke snurre bildet rundt (men du kan kjøpe tilleggsprodukter som gjør det mulig)
* Har ikke ekstra hylle under billedholderen

(Men, so what? I mine øyne er 3-fotern alltid en sikker vinner. Staffeliet mitt fikk jeg i julegave for ca. 14 år siden, og det har fungert perfekt helt siden da, har tålt både store og små bilder, juling og søl. Staffeliet mitt er et 3-fots Mabef staffeli. Sjekk også ut mabefeasel.com for hele utvalget.)

H-fots-staffelier

Fordeler:
* Kommer ofte med ekstra hylle under billedholderen, for pensler osv.
* Har plass til enda høyere bilder (2 meter pluss)
* Kan justeres mye opp og ned
* Noen kan justeres horisontalt

Ulemper:
* Tar mer gulvplass
* Tar mer plass i hjørnet av rommet
* De billigste er ofte mindre stødige enn 3-fotsstaffelier
* Mer mekanikk, dermed mer som kan bli slitt eller ødelagt
* Koster noe mer
* Tar mer plass når slått sammen
* Veier en god del mer enn 3-fots

Feltstaffelier

Av feltstaffelier er det hovedsakling to typer: det vanlige enkle og med malekoffert/malerkasse.

Enkelt feltstaffeli

Fordeler:
* Tar ekstremt liten plass
* Veldig lett, og finnes også i aluminium for dere som liker det.
* Kan justeres i mange vinkler
* Mange kan holde relativt store lerreter (150-200cm)

Ulemper:
* Litt vinglete og upraktisk å sette opp etter min mening (men det finnes typer med ekstra støtte)
* Må ha malekoffert utenom

Feltstaffeli med koffert/malerkasse

Fordeler:
* Du trenger ikke en egen malerkoffert
* Stødigere enn andre feltstaffelier
* Skuff til å dra ut, som du også kan bruke som palettbord
* Du kan bære maleriet rundt på staffeliet mens det er vått
* Kan brukes som bordstaffeli
* Det finnes veldig lette (og miljøvennlige) versjoner i bambus som den her.

Ulemper:
* Tar mer plass en et enkelt feltstaffeli
* Ofte er koffertdelen ikke dyp nok til tykke tuber og glass, men passer de fleste små tuber og pensler.

Bordstaffelier

Fordeler:
* Kjekt hvis du har minimalt med gulvplass, eller trenger å ha bildet ditt på bordet av andre grunner.
* Tar liten plass å oppbevare når det ikke er i bruk.
* Kjekt å ta med rundt på utstillinger og lignende hvis du trenger plass til å stille ut flere små bilder.

Ulemper:
* Mindre stødig enn større staffelier.
* Egner seg som regel best til bare små bilder.

Unngå staffelier som går lett i stykker eller er lite brukervennlige

* Ikke kjøp staffelier som har skruknotter i tre eller plast. De er limt på skruen, og kommer til å løsne over tid. Sørg for at alle skruknotter er støpt i en del og laget av metall. Da holder de lenge og tåler at du er litt hardhendt. Så vidt jeg vet er alle Mabef staffelier laget med metallskruer og knotter.

* Ikke kjøp staffelier som justeres opp og ned uten hakk. Skrur du ikke hardt nok fast kan du i værste fall miste hele bildet i gulvet. Gå for staffelier som har metallhakk; de er også lettere å justere opp og ned mens du jobber. Staffelier med sveiv brukes ofte til store og tunge bilder så de tåler en god del (uten at jeg har særlig personlig erfaring med disse).

Kjøp kvalitet

Husk at du sparer mye penger på å kjøpe kvalitet med en gang, siden ordentlige staffelier kan holde hele livet ut. Men ikke kjøp mer fancy staffeli enn du trenger bare for å være stilig. Det enkle er ofte det beste.

Lykke til med staffelikjøpet! Og hvis du allerede har staffeli, hvilket bruker du? Og hva synes du er bra eller dårlig med det du bruker i dag?

Håper du har hatt en kreativ og fin ferie, og velkommen tilbake til Kunstnerspire! 🙂

– IT

What kind of easel do you need?

First and foremost, what are your current needs, and what could be useful in the future?

 • Are you mostly going to paint at home/in the studio or out and about?
 • Are you going to work mostly on large or small pictures, or both?
 • Do you need to lay the picture flat while you are working?
 • Is price important to you?
 • And what do you have space for?

There is an ocean of different easels out there, and not all of them will fit your work methods as well as another. But regardless of what you are going to use the easel for there are some things you should always consider:

 • Is the easel steady?
 • Will it last for a long time? And can it take a little rough handling?
 • And is it user friendly?

Studio easels

The most popular studio easels are the 3-foot and the H-foot. Both of them come with a lot of variations: on wheels, with and without support on the top, mechanisms to lay the picture flat, crank, and lots of other features. Unless you need a very advanced easel for particular reasons, go for a 3-foot.

3-foot easels

Pros:

 • Steady
 • Easy to use
 • Solid
 • Weighs little
 • Takes up little space when it’s folded together
 • Takes up the least possible space in the corner of the room
 • Least possible parts that can be broken
 • Can be adjusted a lot up and down, and can room both large and smaller pictures (usually up to 130-140 cm tall pictures). For the tallest possible picture height you should buy an easel where the middle support can be adjusted up along with the picture.
 • Costs little and lasts a looooooong while.

Cons:

 • Can’t be adjusted to lay the picture horizontally
 • Can’t turn the picture around (although you can buy extra parts to make it possible)
 • Doesn’t have an extra shelf underneath the picture holder.

(But so what? In my mind the 3-foot is always a safe winner. I got my easel for Christmas for about 14 years ago, and it has been working perfectly ever since then, has tackled both large and small pieces, plus a lot of rough handling and grime. My easel is a 3-foot Mabef easel. Also check out mabefeasel.com for the whole selection.)

H-foot easels

Pros:

 • Usually comes with an extra shelf underneath the picture holder, for brushes and such.
 • Has space for even larger pictures (2 meters plus)
 • Can be adjusted a lot up and down
 • Some can be adjusted to hold the picture horizontally

Cons:

 • Takes up more floor space
 • Takes up more space in the corner of the room
 • The cheapest ones are often less steady than a 3-foot easel
 • More mechanics, hence more stuff that can be broken or worn
 • Costs a little more
 • Takes up more space when folded
 • Weighs a good deal more than a 3-foot easel

Field easels

When it comes to field easels there are mainly two types: the regular one and the one with a painter’s box.

Simple field easel

Pros:

 • Takes up extremely little space
 • Very light, and also available in aluminum if you prefer that
 • Can be adjusted in many angles
 • Many of them can hold relatively large canvases (150-200 cm)

Cons:

 • A little wobbly and impractical to set up in my opinion (but there are also types with extra support)
 • You need a separate painter’s box

Field easel with painter’s box

Pros:

 • You don’t need a separate painter’s box
 • More steady than the simpler field easel
 • Drawer to open in front, which can also be used as a table for your palette
 • You can carry the painting around on the easel while it is wet
 • Can double up as a table easel
 • There are very light (and environmentally friendly) versions available in bamboo like this one.

Cons:

 • Takes up more space than a simpler field easel
 • Often the painter’s box is not deep enough for larger paint tubes and glasses, but usually fits most smaller tubes and brushes.

Table easels

Pros:

 • Handy if you have minimal floorspace, or need to have your picture on the table for other reasons.
 • Takes up little space when it’s not in use
 • Handy to bring along to exhibitions and such if you need space to show more small pieces.

Cons:

 • Less steady than larger easels
 • Usually works best for only small pieces.

Avoid easels that break easily or are not user friendly

 • Don’t buy easels that have plastic or wooden screw knobs. They are glued to the screw, and will often loosen over time. Make sure all the knobs are molded in one piece and made of metal. That way they will last for a long time and can survive some rough handling. As far as I know all Mabef easels are made with metal screws and handles.
 • Don’t buy easels that are adjusted up and down without metal notches. If you don’t tighten them hard enough worst case scenario your picture can fall on the floor. Go for easels that have metal notches; they are also easier to adjust up and down while you work. Easels with cranks are often used for larger and heavier pieces so they can handle a lot (although I don’t have a lot of personal experience with these).

Buy quality

Remember that you can save a lot of money by buying quality right away, as a proper easel can last you a lifetime. But don’t buy a more fancy easel than you need just to be fancy. The simple solution is often the best.

Good luck with your easel purchase! And if you already have an easel, which one do you use? And what do you like or not like with the one you are using today?

Hope you had a creative and nice holiday, and welcome back to Kunstnerspire!

–IT


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.